Regent Beleuchtungskörper AG

Regent Beleuchtungskörper AG

Dornacherstrasse 390

4053 Basel

Postfach 246 , 4018 Basel

Schweiz Karte

Tel. 061 335 51 11

Fax 061 335 52 01


Régent Appareils d’éclairage SA

Chemin du Rionzi 60

1052 Le Mont-sur-Lausanne

Schweiz Karte

Tel. 021 642 02 02

Fax 021 648 21 19


Régent Appareils d’éclairage SA

Rue de Saint-Jean 30

1203 Genève

Schweiz Karte

Tel. 022 340 34 00

Fax 022 340 38 82


Regent Beleuchtungskörper AG

Luggwegstrasse 9

8048 Zürich

Schweiz Karte

Tel. 044 497 31 11

Fax 044 497 31 61


Regent Beleuchtungskörper AG

Jupiterstrasse 15

3000 Bern

Schweiz Karte

Tel. 031 940 10 10

Fax 031 940 10 11


Regent Illuminazione SA

Via al Mulino 22

6814 Cadempino

Schweiz Karte

Tel. 091 966 77 33

Fax 091 967 11 01

Regent Beleuchtungskörper AG im Social Web

Copyright © 2001-2020 Docu Media Schweiz GmbH

Produktinformationen, Ausschreibungstexte und CAD-Details von Regent Beleuchtungskörper AG.